τα πάντα για την αυτασφάλιση: προϋποθέσεις - διευκρινίσεις - εγκύκλιοι


Τη δυνατότητα να καλύψουν συντάξιμο χρόνο μέσω της διαδικασίας της προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση), σε όσους έχουν διακόψει την εργασία τους, λόγω απόλυσης ή άλλης αιτίας, παρέχει το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ.
Βάσει κανονισμού του Ιδρύματος, ο ασφαλισμένος που σταματά την εργασία του, είτε γιατί απολύεται, είτε οικειοθελώς, έχει δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά για σύνταξη ή ασθένεια ή ΤΕΑΜ ή και τα τρία μαζί. Επειδή η ανεργία καταγράφει σταθερά ιστορικά υψηλά και λόγω του ότι πολλοί ασφαλισμένοι χάνουν τη δουλειά τους, ενώ είναι πολύ κοντά στο όρια συνταξιοδότησης, είναι καλό να γνωρίζουν τα δικαιώματα εξασφάλισης χρόνου ασφάλισης μέσω της διαδικασίας της αυτασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις

Τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης για σύνταξη, ασθένεια, επικούρηση ή και τα τρία μαζί, έχουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, παλαιοί (προ το 1993) και νέοι (μετά το 1993).

Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • να καταβάλλει το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχούν στον ίδιο αλλά και τον εργοδότη;
  • να μην απασχολείται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ ή σε άλλο Ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς.
  • να έχει συμπληρώσει:

Α) 500 ημέρες ασφάλισης μέσα στην αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν την διακοπή της ασφάλισής του στο Ίδρυμα, οπότε η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης ή
Β) 3.000 ημέρες ασφάλισης, οπότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.
Η προθεσμία των δώδεκα μηνών εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί η αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης διακόπτεται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, εφ' όσον αυτή υποβληθεί εντός 12 μηνών και αρχίζει εκ νέου από της κοινοποιήσεως της απόφασης, που εκδίδεται επί του αιτήματος συνταξιοδότησης. Για τη συμπλήρωση των παραπάνω ημερών ασφάλισης μπορεί να ληφθεί υπόψη και άλλος χρόνος ασφάλισης, όπως:
• χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα
• χρόνος δημόσιας υπηρεσίας αφού αναγνωρισθεί
• χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, αφού αναγνωρισθεί.
• χρόνοι από διάφορες αναγνωρίσει
• Να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό ανώτερο του 66,66%

Πότε αρχίζει η προαιρετική ασφάλιση;

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την υποβολή της αίτησης και ποτέ αναδρομικά και λήγει μετά από έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου.
Επίσης, λήγει όταν περάσουν 24 μήνες από τότε που δεν κατεβλήθη η εισφορά κάποιου μήνα, ή λόγω συνταξιοδότησης του.
Η προαιρετική ασφάλιση αναστέλλεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αναλάβει εκ νέου εργασία, ασφαλιστέα στο ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς. Επίσης, αναστέλλεται εάν ο ασφαλισμένος επιδοτείται για ασθένεια (δυνητική αναστολή) ή παίρνει σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου (μερική ή πλήρη), οπότε η αναστολή είναι υποχρεωτική.
Η προαιρετική ασφάλιση δεν ισχύει στην ασφάλιση με Βαρέα και Ανθυγιεινά. Επίσης, η προαιρετική ασφάλιση δεν βοηθάει τον ασφαλισμένο που θέλει να συμπληρώσει ημέρες ασφάλισης για την συμπλήρωση της 35ετίας για συνταξιοδότηση. Επίσης, για τη συμπλήρωση των 11.100 ημερών εργασίας (ένσημα) και τη συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Στην περίπτωση των λεγόμενων «νέων ασφαλισμένων» όσων δηλαδή υπήχθησαν στην ασφάλιση μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, η ασφάλιση στο ΙΚΑ μπορεί να συνεχίσει προαιρετικά, εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
• Δεν υπάγεται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου φορέα (μισθωτών ή αυτοαπασχολουμένων).
• Υποβάλει αίτηση εντός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής του ασφάλισης.
• 'Έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον 1500 ημέρες, από τις οποίες 300 εντός της τελευταίας 5ετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (για την συμπλήρωση των 1500 ημερών λαμβάνεται υπ' όψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς).
• Δεν είναι ανάπηρος (κατά την υποβολή της αίτησης) με ποσοστό άνω του 66,66% (67%).
Κλάδοι ασφάλισης που μπορεί κανείς να «αυτασφαλιστεί» είναι κάθε κλάδος του ΙΚΑ ξεχωριστά ή όλοι μαζί.
Η υπαγωγή του ασφαλισμένου γίνεται με βάση τον μέσο όρο του μισθού του τελευταίου έτους πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης (αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων).

Αυτασφάλιση απολυμένων ηλικίας 55- 64 ετών, με συμμετοχή του εργοδότη.

Με τη συμμετοχή και του εργοδότη, για 3 χρόνια και σε ποσοστό έως 80%, μπορούν να αυτασφαλιστούν οι απολυμένοι.
Δικαίωμα αυτασφάλισης, εντός διμήνου από την απόλυσή τους, έχουν οι εργαζόμενοι ηλικίας από 55 έως 64 ετών, στην περίπτωση απόλυσης. Μάλιστα, οι εργοδότες που θα προχωρήσουν σε απόλυση εργαζόμενων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας θα έχουν την υποχρέωση καταβολής, για έως και για 3 χρόνια, ακόμη και του 80% του απαιτούμενου ποσού.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας, εργαζόμενου ηλικίας 55 έως 64 ετών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδική ή μεμονωμένη απόλυση, εφόσον αυτός παραμένει άνεργος, έχει το δικαίωμα της αυτασφάλισης, το οποίο ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία συμβάσεως.
Στο κόστος της αυτασφάλισης, υποχρεούται να συμμετάσχει ο εργοδότης που τους απέλυσε, για χρονικό διάστημα μέχρι 3 χρόνια κατά ποσοστό: α) 50% για τους ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών, β) 80% για τους ασφαλισμένους ηλικίας 60 ετών συμπληρωμένων έως 64.
Το υπόλοιπο κόστος αυτασφάλισης το αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ υλοποιώντας ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% αντίστοιχα, του κόστους αυτασφάλισης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις για όσους ασφαλισμένους, που πρωτοασφαλίστηκαν μέχρι 31.1.21992 και επιθυμούν να κάνουν αυτασφάλιση (προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης) δίνει εγκύκλιος του ΙΚΑ. Ειδικότερα αφορά τους ασφαλισμένους των ειδικών ταμείων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ ενώ δίνονται και διευκρινίσεις για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων.

Επίσης δίνονται πληροφορίες για το ποια πλέον υποκαταστήματα των ταμείων είναι υπεύθυνα να διεκπεραιώνουν περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, αρμοδιότητα διεκπεραίωσης έχουν τα Τοπικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων αιτούντων.

Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα διεκπεραίωσης αιτημάτων συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στους Εντασσόμενους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο εξακολουθεί να έχει το Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο..

Υπενθυμίζεται ότι το προαναφερθέν τέως Ταμείο, είναι το μόνο στο καταστατικό του οποίου προβλεπόταν η συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, άρθρου 13 του καταστατικού του.

Επιπροσθέτως, στα συνυποβαλλόμενα με την σχετική Αίτηση δικαιολογητικά πρέπει να προστεθεί Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης, η οποία θα χορηγείται από τα Τοπικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων των Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, αναλόγως, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, ώστε, στα Τοπικά Υποκαταστήματα τόπου κατοικίας να μπορούν να αποφανθούν σχετικά με το αν πληρείται η προϋπόθεση των 3.000 Η.Α., ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ή 500 Η.Α. με υποβολή αιτήματος εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ημέρα ασφάλισης στο Εντασσόμενο Ταμείο και Κλάδο.

Μετά από την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να σχηματίζεται ατομικός φάκελος. Επιπλέον προκειμένου να κριθεί το θέμα της υπαγωγής ή μη στην εν λόγω προαιρετική ασφάλιση του Ν.4075/2012, άμεσα, μετά την λήψη του αιτήματος πρέπει να διαβιβάζεται σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα στην Τοπική Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να κριθεί αν ο αιτών είναι ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/92, ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Ποσοστά ασφάλισης

Όσο αφορά τα ποσοστά ασφάλισης σε Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ., Τ.Σ.Π.Π.-Α.Τ.Ε. Συγκεκριμένα, όσο αφορά την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης του τ. Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (τ. Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.) για τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. που αποχώρησε την 30/12/2012 από τον Ο.Τ.Ε. και προς διευκόλυνση, για τους απασχολούμενους στον Ο.Τ.Ε. τις θυγατρικές και λοιπές εταιρείες του Οργανισμού τα ποσοστά ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 ανέρχονταν συνολικά σε 36% (ασφαλισμένου 11% - εργοδότη 25%) το οποίο ως γνωστό καταβάλλεται συνολικά από τον προαιρετικά ασφαλισμένο.

Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά αρχής γενομένης από 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ως εξής:

Από 1/1/2013 έως 31/12/2015 : 32 % ( ασφαλισμένου 9,9175 % - εργοδότη 22,0825 %)

Από 1/1/2016 έως 31/12/2018 : 28 % ( ασφαλισμένου 8,835 % - εργοδότη 19,165 %)

Από 1/1/2019 έως 31/12/2021 : 24 % ( ασφαλισμένου 7,7525 % - εργοδότη 16,2475 %)

Από 1/1/2022 και εντεύθεν : 20 % ( ασφαλισμένου 6,67 % - εργοδότη 13,33 %)

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με δεδομένο ότι η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για την συγκεκριμένη κατηγορία άρχεται από 31/12/2012 η υπαγωγή θα ξεκινήσει με 36% στο ημερομίσθιο της 31/12/2012 που προκύπτει από την διαίρεση των μικτών τακτικών αποδοχών τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης με τις ημέρες απασχόλησης του μήνα αυτού, ενώ από 1/1/2013 μειώνεται σε 32 %.

Αναγνώριση πλασματικών

Πολλοί ασφαλισμένοι της προαιρετικής ασφάλισης υποβάλλουν και αιτήματα για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας ή γενικότερα πλασματικών χρόνων.

Για το λόγο αυτό σημειώνεται μέσα στην εγκύκλιος ότι τα αιτήματα για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας ή αναγνώριση πλασματικών χρόνων θα εξετάζονται από τα Τοπικά Υποκαταστήματα τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων, αφού πρώτα το αντίστοιχο Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, το οποίο έχει τα ασφαλιστικά δεδομένα (χρόνο ασφάλισης) και αρμοδιότητα να κρίνει συνταξιοδοτικά αιτήματα, βεβαιώσει (ότι ο αιτών αναγνώρισης θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, δηλαδή με βάση τις προσαυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις που οι διατάξεις αυτές ορίζουν, οπότε δύναται να αναγνωρίσει τους πλασματικούς χρόνους των άρθρων 39 και 40 του Ν.3996/2011 και δικαιούται της έκπτωσης 30% στην αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή όταν δεν προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του τέως Ταμείου) η αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1358/1983 με μόνη έκπτωση 15% στην καταβολή εφάπαξ. Επιπλέον, όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.1358/1983, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι προκειμένου να εξαγοράσουν τον χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας πρέπει να καταβάλλουν για κάθε μήνα το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., δηλαδή 20%.

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται βάσει των μικτών αποδοχών που ο ασφαλισμένος έπαιρνε κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την υποβολή της αίτησης, κατά τον οποίο είχε πλήρη απασχόληση, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τον τεκμαρτό μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ούτε κατώτερες από το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011.

Πηγή: real.gr - Ρεπορτάζ: Μαυρούλη Αργυρώ


Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 70 - 07/11/2012 – Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των εδαφίων α, β, γ, δ και ε, της παρ. 14 του άρθρου 26, του ν.4075/2012 ( Φ.Ε.Κ. 89/11-4-2012 τ.Α΄) : «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» καθώς & την κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Φ80000/οικ.10197/686/3-5-12 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Ε.Κ. 1504/4-5-2012 τ. Β΄) με θέμα «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους :

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους Φορέων ή Κλάδων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (νυν Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ) που εντάχθηκαν στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν. 3655/2008 - στα καταστατικά των οποίων, πλην του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., δεν υπήρχε ρητή διάταξη για συνέχιση προαιρετικής ασφάλισης - ότι, σε περίπτωση διακοπής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή, στον ίδιο φορέα Κύριας Ασφάλισης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του α.ν. 1846/1951, ως ισχύει.

Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους και στους αντίστοιχους φορείς Επικουρικής Ασφάλισης.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2, του ν.3029/2002 προβλέφθηκε η ένταξη, έως 1/1/2008, στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. των κλάδων σύνταξης των Ταμείων Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.- Η.Σ.Α.Π., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και Τ.Α.Π.Α.Ε.- ΕΘΝΙΚΗ. Οι εν λόγω διατάξεις προέβλεπαν την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή τους.

Αρχικά εκδόθηκε η με αριθμ. Φ 10048/26904/1732/27-2-2004 (Φ.Ε.Κ 402/27-2-2004 τ.Β΄) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία ρυθμίστηκε η ένταξη από 1/6/2004, του κλάδου σύνταξης του Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. στον αντίστοιχο κλάδο του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. ( σχετ. Εγκ.111/2004).

Με τις διατάξεις του άρθρου 38, παρ. 2 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/22-12-2006 τ.Α΄) εντάχθηκε ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού της Α.Τ.Ε. (Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.) από 1/1/2007 υποχρεωτικά στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (σχετ. Εγκ.13/2007 & 60/2007), ενώ με την αρ. Φ 10023/17105/1054/6-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 122/17-7-2007 τ. Β΄) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εντάχθηκε από 1/8/2007 στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ο κλάδος κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58/3-4-2008 τ. Α΄) εντάχθηκαν από 1/8/2008, στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τα Ταμεία Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., καθώς και οι κλάδοι σύνταξης του Τ.Α.Π.Α.Ε. - ΕΘΝΙΚΗ, Τ.Α.Π.- Ε.Τ.Β.Α., και Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε. (σχετ. Εγκ.61/2008 , 76/2008, 77/2008 & 78/2008 ).Από 1-2-1983 (Π.Δ. 633/1982), οι ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Π.–Η.Σ.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικά για επικουρική ασφάλιση, στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. (τ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) (εγκ. 30/1983, 67/1983).

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.3607/2007, ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. συγχωνεύτηκε από 1/12/2007 στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 65 του ν.3863/2010 ο τομέας Τ.Ε.Α.Μ.-Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., εντάχθηκε από 1-8-2010 στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι του τ.Τ.Σ.ΕΑ.Π.Γ.Σ.Ο. και του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. που προέρχονται από τον Ο.Σ.Ε., υπάγονται για επικουρική ασφάλιση στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) (εγκ. 61/2008, 58/2010, 82/2010, 33/2010.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υπαγωγής στην εν λόγω προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχει κάθε πρόσωπο που υπήχθη υποχρεωτικά μέχρι 31/12/92 στην ασφάλιση των προαναφερόμενων ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Φορέων και Κλάδων Κύριας Ασφάλισης, καθώς και στον αντίστοιχο Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α.) Έχει διακόψει ή διακόπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση λύση σύμβασης) την υποχρεωτική ασφάλισή του στα ανωτέρω Ταμεία και Κλάδους και στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

β.) Δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα σε Φορέα Ασφάλισης Μισθωτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του στην προαιρετική ασφάλιση των κοινοποιούμενων διατάξεων.

γ.) Ήταν ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία ένταξης των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων στην υποχρεωτική ασφάλιση του αντίστοιχου Ταμείου ή Κλάδου καθώς και στην επικουρική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

δ.) -έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων ή του Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) του πριν από την τελευταία ημέρα εργασίας του στην ασφάλιση των ίδιων Ταμείων και Κλάδων και υποβάλει έγγραφη αίτηση εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή του στα Ταμεία και στους Κλάδους αυτούς , ή -έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες (10 έτη ασφάλισης) ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της παραπάνω αίτησης.

ε.) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν δικαιούται, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων σύνταξη αναπηρίας.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω χρόνοι πρέπει να προέρχονται από παροχή εργασίας υπαχθείσας υποχρεωτικά στην ασφάλιση των ειδικών Ταμείων και Κλάδων, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που πραγματοποιήθηκε πριν την ασφάλιση στα ενταχθέντα Ταμεία και Κλάδους και δεν δύναται να συνυπολογισθούν ημέρες από αναγνωρίσεις.

Επιπλέον τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν σε προαιρετική ασφάλιση δε συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 500 ή των 3000 ημερομισθίων για την εκ νέου συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης, εφ όσον αυτή έχει διακοπεί για λόγους που δεν οφείλονται σε ανάληψη εργασίας ή συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. Εξαιρούνται:

α.) Οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο λύσης της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

β.) Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β΄ της παρ.5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951.

Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εφεξής έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.2084/92 όπως ισχύουν, για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης , πρόνοιας και ασθένειας (εγκ. 57/98). Συνεπώς, δεν έχουν εφαρμογή οι κοινοποιούμενες διατάξεις για τους νέους ασφαλισμένους.

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Οι ασφαλισμένοι που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους υποχρεούνται να καταβάλλουν κατά μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του φορέα ή τομέα ή κλάδου στον οποίο υπήγοντο:

i) για κύρια ασφάλιση σύμφωνα με τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται στην παρ.3 του αρ.2 του ν.3655/2008, στην παρ.2 του αρ.38 του ν.3522/2006 (Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε. Φ.Ε.Κ. 276

Α΄), στην κοινή υπουργική απόφαση Φ10048/26904/1732/27-2-2004 (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. – 402Β/27-2-2004) ή στην κοινή υπουργική απόφαση Φ10023/17105/1054/6-7-2007 (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. - 1227Β/17-7-2007)

και

ii) για επικουρική ασφάλιση, στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά ασφάλισης (3% εργοδότη – 3% ασφαλισμένου)

Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της εργασιακής σχέσης και δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25πλάσιο του Η.Α.Ε., όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν λογίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

Οι εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά μέχρι τέλους του επομένου της κοινοποιήσεως της σχετικής απόφασης τριμήνου.

Οι δε κατά μήνα εισφορές καταβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι τέλους κάθε επόμενου τριμήνου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφορών περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που είναι απαιτητές, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά ( άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/1951). Καθυστέρηση καταβολής των εισφορών μεγαλύτερη από 24 μήνες συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και διενεργείται για 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα και 300 το χρόνο.

Ο συνεχίζων προαιρετικά την ασφάλισή του δεν υποχρεούται σε καταβολή εισφορών κατά το χρόνο που λαμβάνει επίδομα ασθένειας (αναστολή δυνητική)

Η επιδότηση λόγω ανεργίας δεν επηρεάζει την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης .

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται :

α.) Με την ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλο Ταμείο (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) που ασφαλίζει μισθωτούς ή στο δημόσιο.

β.) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. Μετά τη λήξη της συνταξιοδότησης αναβιώνει αυτόματα το δικαίωμα για συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης. Η απλή διαπίστωση οποιουδήποτε ποσοστού αναπηρίας μετά την υπαγωγή, εφόσον δεν συνοδεύεται από απονομή σύνταξης αναπηρίας, δεν αποτελεί κώλυμα για τη προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται.

α.) Με δήλωση του ασφαλισμένου.

β.) Με τη παρέλευση 24 μηνών από τότε που οι εισφορές κατέστησαν απαιτητές χωρίς καταβολή εισφορών

γ.) Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω γήρατος ή αναπηρίας για αόριστο χρόνο.

δ.) Με το θάνατο του ασφαλισμένου.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλαδή από 11/4/2012. Αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων, όσον αφορά τον κλάδο κύριας σύνταξης, καθορίζονται τα Τοπικά Υποκ/τα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων και συγκεκριμένα:

α.) Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου σύνταξης του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.

β.) Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. & Τ.Α.Π.Α.Ε.- ΕΘΝΙΚΗ & Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.

γ.) Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.- Η.Σ.Α.Π. και του Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους, απευθείας στα ανωτέρω Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, ή στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στα ανωτέρω Υποκαταστήματα.

Αιτήματα για συνέχιση της ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Α.Μ.) των ασφαλισμένων με κύριο φορέα ασφάλισης, το Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π. και το Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., θα υποβάλλονται στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας, ενώ για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) τα σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται στο προαναφερόμενο γ.) Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α.) Θεωρημένο αντίγραφο της λύσης της σύμβασης εργασίας ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της εργασιακής σχέσης.


β) Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, η οποία θα χορηγείται από:
  •  τα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας τους 
  • τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Ο. 
  • το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π και του Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.
  • τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Π.- Η.Σ.Α.Π. και του Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε.
γ.) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι δεν είναι συνταξιούχος από ίδιο δικαίωμα και δεν είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος.

δ.) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό τελευταίου εργοδότη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι τακτικές αποδοχές οι οποίες στην συνέχεια θα διασταυρώνονται με τα υπάρχοντα στις Υπηρεσίες μας στοιχεία.

Ευνόητο είναι ότι όταν υποβάλλεται αίτηση για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση στο Ε.ΤΕ.Α. (τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) ο ενδιαφερόμενος δεν θα παραπέμπεται εκ νέου για κρίση πιθανής αναπηρίας, αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η κρίση για τον κύριο φορέα προσκομίζοντας την σχετική απόφαση

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τα ρητώς αναφερόμενα στο εδάφιο δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 ο χρόνος της πραγματοποιηθείσας με τις υπόψη διατάξεις προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης και ως εκ τούτου συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.3029/2002 - στις οποίες παραπέμπουν οι διατάξεις με τις οποίες εντάχθηκαν σταδιακά τα τ. Ειδικά Ταμεία στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. - ρητά προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι αυτών, οι οποίοι κατά την ημερομηνία της ένταξης είχαν ασφαλιστικό δεσμό με τα τ. Ταμεία συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από την ημερομηνία ένταξης του κάθε Ταμείου-Κλάδου με τα ισχύοντα γι΄ αυτούς ποσοστά ασφάλισης και επί των καθοριζομένων από τις διατάξεις του κάθε Ταμείου-Κλάδου αποδοχών διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας των τ. Ταμείων–Κλάδων (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σε συνδυασμό μα τις γενικές διατάξεις των ν. 1976/1991, ν.2084/1992, ν.2676/1999, ν.3029/2002, ν.3863/2010 κλπ.) -αποκλειομένης της δυνατότητας επιλογής της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (η οποία κατά κανόνα είναι δυσμενέστερη από αυτή των ενταχθέντων Ειδικών Ταμείων) ελλείψει ρητής αναφοράς στο νόμο - καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξής τους. Για την εφαρμογή δε τούτων έχουν παρασχεθεί κατά καιρούς αναλυτικές οδηγίες προς τα αρμόδια για την απονομή σύνταξης – με τις καταστατικές διατάξεις των τ. Ειδικών Ταμείων - Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Τοπικά Εντασσομένων), τα οποία είναι τα καθ΄ ύλην αρμόδια για παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους σχετικά με τις απαιτούμενες προυποθέσεις συνταξιοδότησής τους.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 ΕΤΩΝ


(άρθρο 66 του Ν.3996/2011 όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 74 του Ν.3863/2010).

Περιγραφή παροχής

Εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, και εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δημοσίευση του ν. 3863/2010, έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της με αριθμ. Φ.11321/22575/1810/3-10-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2297/Β/13-10-2011), δηλαδή από 13-10-2011 έως 13-12-2011.

Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Παροχής Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών, λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετέχει ο πρώην εργοδότης − καταγγέλλων τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με : i) το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών συμπληρωμένων έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο. ii) το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την κάλυψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφάλισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους αυτασφάλισης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κλάδο Λ.Α.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3996/2011, όπως εξειδικεύτηκε με το άρθρο 1 της ανωτέρω Υ.Α. ως δικαιούχοι για ένταξη στο καθεστώς αυτασφάλισης είναι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ των οποίων καταγγέλλεται από 15/7/2010 έως και 31/12/2012 η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον:

α. έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

β. Έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.

γ. Παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

δ. Υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο Υποκατάστημα του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Προκειμένου για απολυθέντες από 15/7/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 74 παρ. 4 και 5 του ν. 3863/2010) και έως 04/08/2011 (προηγούμενη ημέρα έναρξης ισχύος του ν. 3996/2011) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η προθεσμία για εγγραφή στον ΟΑΕΔ και υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ είναι 60 ημέρες από τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης (13.10.2011 – 13.12.2011).

Εξαιρούνται:

α. οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

β. οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),

γ. οι κατ’ οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010,

δ. οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, και

ε. οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ βαθμού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) θα εκδίδουν, στους αναφερόμενους δικαιούχους, Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ότι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Στην ίδια Βεβαίωση θα αναφέρεται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.3996/2011. Επίσης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) θα προβαίνουν στην θεώρηση του αντίγραφου της καταγγελίας σύμβασης εργασίας, του δικαιούχου.